Montessori pedagogika

Montessori pedagogika je výsledkom celoživotnej práce a bádania Marie Montessori (1870 – 1952), talianskej lekárky a vedkyne, ktorá svoj život a kariéru zasvätila pozorovaniu a práci s deťmi. Jej poznatky sú základom celosvetovo rozšíreného prístupu k výchove a vzdelávaniu detí , ktorý bol v čase svojho vzniku naozaj priekopnícky, a aj dnes funguje na rovnakých princípoch ako vo svojich začiatkoch. Úspešnosť tejto metódy aj v dnešnej dobe poukazuje na nadčasovosť myšlienok a postupov, ktorým dala táto výnimočná žena základ.

Čo je podstatou Montessori pedagogiky?

V centre Montessori pedagogiky stojí dieťa a jeho jedinečnosť. Táto pedagogika vychádza z pozorovania detí, zisťovania ich potrieb priamo od nich. Ku každému dieťaťu pristupuje individuálne, zohľadňuje jeho nastavenie a potreby v danom čase a snaží sa, aby sa v pripravenom prostredí rozvíjalo a učilo vlastným tempom.
Mária Montessori verila, že každé dieťa do šiestich rokov disponuje špeciálnou mysľou, ktorú nazvala absorbujúca myseľ. Ide o silnú podvedomú životnú silu a potrebu preskúmať všetko okolo seba. Podnecuje dieťa k spontánnej činnosti, vďaka ktorej sa rozvíja jeho mozog. Deti skúmajú svet okolo seba pomocou svojich zmyslov a úsilia o vlastnú nezávislosť.
Maria Montessori rozoznávala u detí určité vhodné momenty, ktoré nazvala senzitívnymi obdobiami (pre jazyk, poriadok, detail, zjemnenie zmyslov, spoločenské kontakty a pod.), počas ktorých je dieťa vnímavejšie voči určitým podnetom, a je schopné osvojiť si určité zručnosti oveľa ľahšie ako v ktoromkoľvek inom období svojho života. Dá sa povedať, že zameranie sa na tieto obdobia u detí je jedným zo základných pilierov Montessori pedagogiky.

Veľkou témou v Montessori pedagogike je sloboda. Dieťa má možnosť samo sa rozhodovať, čo bude robiť a kedy, s čím a ako dlho bude pracovať. Deťom sloboda poskytuje priestor, aby si mohli vybrať vlastnú prácu bez zbytočného zásahu dospelého. V Montessori škôlkach majú preto deti slobodu pohybu, môžu sa dotýkať materiálov, manipulovať s nimi, skúmať ich a objavovať.

Prostriedkom k tomu, aby v Montessori škôlke fungovalo všetko tak, ako má, je pripravené prostredie. Takéto prostredie je vybavené materiálom, ktorý zodpovedá mentálnej úrovni dieťaťa. Pomôcky sú systematicky poukladané na policiach, ktoré sú deťom ľahko dostupné. Prostredie v škôlke ponúka množstvo príležitostí pre rozmanité a zmysluplné činnosti , z ktorých si dieťa môže vybrať podľa svojich vnútorných potrieb.

V neposlednom rade je veľmi dôležitou súčasťou celého procesu postava učiteľa – sprievodcu. Učiteľ má za úlohu pomôcť dieťaťu spoznať seba samo, objaviť svoje možnosti a silné stránky. Základom je rešpektujúci prístup a prepojenie dieťaťa s reálnym prostredím. Nároky na učiteľa v tomto prostredí sú preto veľmi vysoké.

Prihláška

Tu si môžete stiahnuť registračný formulár a vyplnený ho poslať na email montesmile@montessori-zilina.sk alebo priniesť osobne.