Informácie o spracúvaní osobných údajov

V našej škôlke Montessori škôlka MONTE SMILE (ďalej len „naša škôlka“) je pre nás ochrana súkromia a bezpečnosť spracúvania osobných údajov dotknutých osôb dôležitá a ochranu osobných údajov zabezpečujeme v maximálnej možnej miere.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime právnymi predpismi, a to Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

 

Týmto poskytujeme dotknutým osobám informácie, ako naša škôlka spracúva osobné údaje.

 • Prevádzkovateľ osobných údajov
  Prevádzkovateľom osobných údajov je [Názov]. Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu.
 • Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
  Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvných povinnosti našej škôlky. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

  Našej škôlke vyplývajú povinnosti zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, ktorý vzniká na základe akceptovania prihlášky dieťaťa v zastúpení zákonného zástupcu a následného prijatia dieťaťa na výchovno-vzdelávací proces v našej skôlke, ako aj v súvislosti s inými kurzami, tábormi a inými udalosťami, ktoré naša škôlka môže z času na čas organizovať.

  Na účely spracúvania osobných údajov našou škôlkou sú dotknutými osobami deti a ich zákonní zástupcovia, ktoré podaním prihlášky prejavia záujem uzavrieť zmluvný vzťah s našou škôlkou.

  Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, v dôsledku čoho ide o povinnosť dotknutej osoby. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah.

Naša škôlka spracúva osobné údaje:

 • v rozsahu osobných údajov dotknutej osoby, ktoré dotknutá osoba uvedie v prihláške, ktoré dotknutá osoba poskytne prevádzkovateľovi, a to v nadväznosti na rozsah osobných údajov, ktorý upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiach právnych predpisov alebo ktoré prevádzkovateľ získa v priebehu a pri plnení zmluvného vzťahu,
 • vrátane údajov o zdravotnom stave dieťaťa v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole získaných z potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast pri akceptovaní prihlášky dieťaťa do našej škôlky, ako aj údaje o zdravotnom stave počas plnenia zmluvného vzťahu, 
 • z dôvodu a pre potrebu uzavretia a plnenia zmluvného vzťahu, vrátane organizovania výchovno-vzdelávacieho procesu a súvisiacej komunikácie.

Naša škôlka spracúva osobné údaje rozsahu podobizne dotknutých osôb na účel vyhotovovania a zverejňovania obrazových a zvukových záznamov, najmä záznamov z výchovno-vzdelávacieho procesu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom oprávneným záujmom je vyhodnocovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, poskytovanie záznamov z výchovno-vzdelávacieho procesu dotknutým osobám a propagácia prevádzkovateľa. Oboznámením sa s týmito informáciámi zákonný zástupca berie rozsah spracúvania osobných údajov a oprávnené záujmy prevádzkovateľa osobitne na vedomie.

 • Kategórie osôb, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

Naša škôlka pri spracúvaní osobných údajov dbá na dodržiavanie povinnosti ich sprístupňovania len v nevyhnutnom rozsahu. To znamená, že naša škôlka sprístupní osobné údaje len vymedzenému okruhu subjektov a len tie údaje, ktoré sú pre daný subjekt nevyhnutné.

Osobné údaje môžu byť našou škôlkou poskytnuté (a) dodávateľovi, ktorý vedie účtovníctvo našej škôlky, (b) osobám, ktoré sa podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese v našej skôlke a s ktorými naša škôlka spolupracuje pri vedení a organizovaní tohto procesu; tieto osoby nie sú povinné informovať dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov, (c) daňovým, účtovným a právnym poradcom, a (d) orgánom štátnej správy, ak to bude potrebné pre výkon ich právomocí podľa právnych predpisov.

Vezmite tiež, prosím, na vedomie, že k osobným údajom môžu mať prístup aj poskytovatelia štandardného kancelárskeho softvérového vybavenia, poskytovatelia správy zariadení informačných technológií a infraštruktúry a poskytovatelia serverového úložiska, samozrejme len v nevyhnutne potrebnom rozsahu.

 • Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje, ktoré naša škôlka získava a spracúva, nie sú predmetom prenosu do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 • Automatizované spracúvanie osobných údajov a profilovanie

Naša škôlka pri spracúvaní osobných údajov ani nevykonáva automatizované rozhodovanie, ani nevyužíva profilovanie.

 • Doba uchovávania osobných údajov

Naša škôlka v zmysle GDPR uchováva osobné údaje na dobu, kým je to nevyhnutné pre účely, pre ktoré k spracúvaniu dochádza. Naša škôlka uchováva osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov po jeho skončení za účelom preukazovania, uplatňovania a obhajovania svojich právnych nárokov. Naša škôlka taktiež uchováva osobné údaje týkajúce sa účtovnej dokumentácie v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení po dobu 10 rokov.

 • Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

 • právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré naša škôlka spracúva; toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či naša škôlka spracúva osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré naša škôlka spracúva, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak naša škôlka spracúva nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR;
 • právo namietať voči oprávneným alebo verejným záujmom, ktoré naša škôlka sleduje podľa článku 21 GDPR;
 • právo na ľudský zásah pri automatizovanom individuálnom rozhodovaní podľa článku 22 GDPR.

Dotknutá osoba má tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

Prosím, vezmite na vedomie, že práva dotknutej osoby sú podrobnejšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Tieto práva si voči našej škôlke môžete uplatniť v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi písomnou žiadosťou, a to listom alebo emailom. Naša škôlka však nemôže zaručiť, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude vyhovené alebo vyhovené v plnom rozsahu, keďže v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky, resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Naša škôlka sa bude každou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva zaoberať osobitne a skúmať ju z hľadiska právnej úpravy.

 

 • Zmeny podmienok spracúvania osobných údajov

Tieto informácie sa môžu z času na čas meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si naša škôlka vyhradzuje možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. Ak sa tieto podmienky zmenia podstatným spôsobom, naša škôlka oznámi túto zmenu všeobecným oznámením na webovom sídle alebo osobitným oznámením prostredníctvom bežných komunikačných prostriedkov. Zmena označenia právnych predpisov, na ktoré odkazujú tieto informácie, sa nepovažuje za podstatnú zmenu. 

 

Dotknutá osoba:

 

Meno a priezvisko dieťaťa:

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:

 

Dátum: ________________ Podpis zákonného zástupcu: _______________________

Prihláška

Tu si môžete stiahnuť registračný formulár a vyplnený ho poslať na email montesmile@montessori-zilina.sk alebo priniesť osobne.