Krúžky

INTERNÉ

Výtvarný krúžok

Výtvarná činnosť je jedinečným prostriedkom pre utváranie našej osobnosti. Prináša nám omnoho viac ako sme ochotní si priznať. Rozvíja kreativitu, ktorá nám umožňuje vytvárať rozličné diela či riešiť životné situácie. Zároveň nám formou arteterapie poskytuje priestor pre oddych a psychohygienu, čiže môžeme hovoriť aj o liečbe výtvarným umením. V neposlednom rade ide o vytváranie autorských prác a rozvoj estetického cítenia. Tieto benefity výtvarného umenia využijeme v našom krúžku. Tvorivé a vzdelávacie aktivity sme prispôsobili jednotlivým obdobiam počas roka, sviatkom i tradíciám. Využijeme pri nich aj skupinovú prácu a experiment, pretože našou prioritou nie je vytvoriť „najkrajší obrázok“, ale preniesť radosť z tvorby do výslednej práce a zároveň rozvíjať zručnosti detí. Výsledné práce detí môžu potešiť ich najbližších alebo sa stanú súčasťou výzdoby Monte Smile, čím vyčarujú úsmev na tvári nie len ich tvorcom, ale každému, kto navštívi túto škôlku.

 

 

Hudobná príprava

“Rozvíjanie sluchu musí začať tichom, ktoré spočíva v nehybnosti, pokračovať vnímaním hluku a zvukov, a zavŕšiť cestu, vnímaním rôznych tónov.” Maria Montessori
Precvičovaním sluchu získavajú deti schopnosť zaregistrovať veľmi jemné zvuky. Aj naša reč pozostáva zo zvukov a tónov. Schopnosť rozlišovať aj malé rozdiely je preto dôležitá pre rozvoj reči a zvládnutie cudzieho jazyka.
Naša hudobná príprava pre deti sa zameriava na precvičovanie sluchu prostredníctvom melodických zvončekov, ktoré špeciálne pre tieto cvičenia vytvorila Anna Maccheroni podľa princípov Montessori pedagogiky.
Hudobná príprava ponúka deťom nevyhnutné základy pre neskoršie zvládnutie hry na ľubovoľný hudobný nástroj a intonačne čistý spev.
Pre malých nadšencov ponúkame po skončení hudobnej prípravy pokračovanie pri získavaní základov hry na klavír, zobcovú flautu, klasickú gitaru alebo hry na ukulele.

 

 

Malý bádateľ

Svet okolo nás je plný zázračných vecí. Vnímanie dospelých je už často veľmi povrchné, nevšímame si tie čarovné drobnosti, ktoré sme schopní pozorovať pri každej vychádzke vonku. 

Krúžok Malý bádateľ bude zameraný práve na všetko v našom okolí, čo si z akéhokoľvek dôvodu zaslúži našu pozornosť. V peknom počasí budeme v exteriéri skúmať neživú i živú prírodu, budeme sa venovať rastlinkám aj živočíchom, rôznym zaujímavostiam v našom okolí. Pri nepriaznivom počasí zas upriamime pozornosť na rôzne nadväzujúce aktivity či pokusy.EXTERNÉ

Pohybový krúžok

Pohybová príprava detí je zameraná na všestranný rozvoj pohybových, koordinačných a kondičných schopností. 

Budeme sa venovať:

  • Gymnastika
  • Koordinácia, rovnováha, sila
  • Všeobecný svalový rozvoj
  • Psychomotorický rozvoj
  • Hravá časť tréningu
  • Relaxačné cvičenia

Baby folk

 

Hudobno-pohybový, zážitkový krúžok pre deti. Hodiny Baby Music Folk sú plné básničiek, povedačiek, rapotačiek, folklórnych piesní, tanca, zdravého pohybu, dynamiky, rytmiky v živej a radostnej atmosfére. Dotýkame sa vnímania detí cez zážitkovú pedagogiku a korene slovenského ľudového folklóru.
Snažíme sa rozvíjať kvality hudobného, pohybového, sociálneho, emocionálneho vnímania a tým stimulovať zdravý psychomotorický a sociálno-emocionálny vývoj detí.
Na jednotlivých lekciách podporujeme individualitu, jedinečnosť a prirodzenosť dieťaťa. Zároveň zachovávame bohatstvo detského ľudového folklóru, zabávame sa a relaxujeme.

Prihláška

Tu si môžete stiahnuť registračný formulár a vyplnený ho poslať na email montesmile@montessori-zilina.sk alebo priniesť osobne.